PULSE GENERATOR

קוצב לב הינו מכשיר רפואי שמטרתו הסדרת פעימות הלב ע"י יצירת גירוי חשמלי שמטרתו כיווץ העליות או החדרים בקצב מספק. גירוי מלאכותי שכזה נדרש במקרים שבהם מערכת ההולכה החשמלית הטבעית של הלב נפגעה. פגיעות אלו גורמות לעיכובים בהולכה החשמלית, עיכובים שמונעים התכווצות סדירה של הלב. כאשר התכווצות הלב אינה סדירה עשוי החולה לחוש חולשה, סחרחורת ואף אובדן הכרה.